BẢNG TRA ĐÁ PHONG THỦY THEO MẠNG

Nếu bạn chưa biết mạng gì (Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ) thì tra mạng theo năm sinh ở trang TÌM MẠNG MÀU HỢP KỴ.

KIMTHỦYMỘCHỎATHỔ
HỢP

+ ĐÁ MẮT HỔ

+ CẨM THẠCH TRẮNG

+ NGỌC LAM XANH

+ SAN HÔ TRẮNG

+ THẠCH ANH KHÓI

+ THẠCH ANH TÍM

+ THẠCH ANH TRẮNG

+ THẠCH ANH VÀNG

+ THẠCH ANH VÀNG ĐẬM

+ ĐÁ THIỀN (OBSIDIAN)

+ CẨM THẠCH TRẮNG

+ HEMATITE

+ NGỌC LAM XANH

+ NGỌC LƯU LY

+ SAN HÔ TRẮNG

+ THẠCH ANH TÍM

+ THẠCH ANH TRẮNG

+ THẠCH ANH VÀNG

+ ĐÁ THIỀN (OBSIDIAN)

+ HEMATITE

+ HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)

+ NGỌC LAM XANH

+ NGỌC LƯU LY

+ THẠCH ANH TÍM

+ THẠCH ANH XANH

+ HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)

+ MÃ NÃO ĐỎ TÍM

+ NGỌC LAM ĐỎ

+ NGỌC LAM XANH

+ SAN HÔ ĐỎ

+ THẠCH ANH HỒNG

+ THẠCH ANH TÍM

+ THẠCH ANH XANH

+ THẠCH LỰU NGỌC

+ ĐÁ MẮT HỔ

+ MÃ NÃO ĐỎ TÍM

+ NGỌC LAM ĐỎ

+ NGỌC LAM XANH

+ SAN HÔ ĐỎ

+ THẠCH ANH HỒNG

+ THẠCH ANH KHÓI

+ THẠCH ANH TÍM

+ THẠCH LỰU NGỌC

KIMTHỦYMỘCHỎATHỔ
DÙNG ĐƯỢC

+ HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)

+ THẠCH ANH XANH

+ MÃ NÃO ĐỎ TÍM

+ NGỌC LAM ĐỎ

+ SAN HÔ ĐỎ

+ THẠCH ANH HỒNG

+ THẠCH LỰU NGỌC

+ ĐÁ MẮT HỔ

+ THẠCH ANH KHÓI

+ THẠCH ANH VÀNG ĐẬM

+ CẨM THẠCH TRẮNG

+ SAN HÔ TRẮNG

+ THẠCH ANH TRẮNG

+ THẠCH ANH VÀNG

+ ĐÁ THIỀN (OBSIDIAN)

+ HEMATITE

+ NGỌC LƯU LY

KIMTHỦYMỘCHỎATHỔ
XEM XÉT KỸ HƠN TRƯỚC KHI DÙNG

+ ĐÁ THIỀN (OBSIDIAN)

+ HEMATITE

+ MÃ NÃO ĐỎ TÍM

+ NGỌC LAM ĐỎ

+ NGỌC LƯU LY

+ SAN HÔ ĐỎ

+ THẠCH ANH HỒNG

+ THẠCH LỰU NGỌC

+ ĐÁ MẮT HỔ

+ HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)

+ THẠCH ANH KHÓI

+ THẠCH ANH VÀNG ĐẬM

+ THẠCH ANH XANH

+ CẨM THẠCH TRẮNG

+ MÃ NÃO ĐỎ TÍM

+ NGỌC LAM ĐỎ

+ SAN HÔ ĐỎ

+ SAN HÔ TRẮNG

+ THẠCH ANH HỒNG

+ THẠCH ANH TRẮNG

+ THẠCH ANH VÀNG

+ THẠCH LỰU NGỌC

+ ĐÁ MẮT HỔ

+ ĐÁ THIỀN (OBSIDIAN)

+ HEMATITE

+ NGỌC LƯU LY

+ THẠCH ANH KHÓI

+ THẠCH ANH VÀNG ĐẬM

+ CẨM THẠCH TRẮNG

+ HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)

+ SAN HÔ TRẮNG

+ THẠCH ANH TRẮNG

+ THẠCH ANH VÀNG

+ THẠCH ANH XANH